Leabharlanna gan Teorainn

Treoir Straitéiseach do Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath 2019-2023

Language Version: English / As Gaeilge

Treoir Straitéiseach


Téama
Ár Spáis Leabharlainne
Tionchar Beartaithe
Naisc a Neartú i bPobail

Tá baint dhíreach ag cumas ár seirbhíse chun spéis daoine agus pobal a chothú le cáilíocht ár mbonneagair. Is áiseanna pobail ilchuspóra iad spáis leabharlainne a chuireann le cruthú áite agus le nasc pobail. Is áiteanna bríomhara, inrochtana agus oscailte iad le haghaidh cruinnithe, foghlama agus spreagtha. Tá na spásanna sin agus an bonneagar digiteach a choimeádann iad agus a chuireann beocht iontu chomh tábhachtach dár seirbhís agus atá ár gcuid bailiúchán agus ár mbaill foirne. Ní mór dúinn bheith solúbtha mar fhreagra ar thimpeallacht a athraíonn go tapa agus achinntiú go dtacaíonn bonneagar agus líonraí daingne leis an leabharlann dhigiteach atá ag fás, agus go bhfeabhsaíonn agus go méadaíonn siad an líonra fisiceach. Tá sé sin lárnach dár mian ar feadh na gcúig bliana atá romhainn.

Gníomhartha

 • Oibreoidh muid chun an Leabharlann Cathrach, Ceathrú Chultúrtha Chearnóg Parnell a chur ar fáil i rith shaolré an phlean seo.
 • Coimeádfaidh muid agus feabhsóidh muid ár líonra brainse d’aon leabharlann is fiche, agus cuirfidh muid i gcrích clár rollach d’athchóiriú agus d’infheistiú i gcothabháil agus in inrochtaineacht laethúil.
 • Cuirfidh muid i gcrích tionscadail mhóra athchóirithe sa Chúlóg agus in Inse Chór agus tógfaidh muid pleananna forbartha d’Fhionnghlas agus do Thír an Iúir do chéim ard dearaidh.
 • Méadóidh muid ár líonra brainse le leabharlanna nua trí láithreáin a aithint agus a fháil do leabharlanna i gCromghlinn-Droimeanach agus ar Imeall Thuaidh na Cathrach.
 • Déanfaidh muid cinnte go mbeidh ár mbonneagar TFC suas le dáta, láidir agus oiriúnach don fheidhm trí infheistiú a dhéanamh i dtrealamh agus i mbogearraí agus trí chláir athsholáthair a chur i bhfeidhm de réir mar is gá.
 • Cuirfidh muid fáilte roimh na deiseanna arna gcruthú ag teicneolaíochtaí nua, agus coimeádfaidh muid suas le hionchas ár gcuid úsáideoirí i leith teicneolaíochtaí digiteacha ceannródaíocha.

Téama
Ár seilfeanna agus ar líne
Tionchar Beartaithe
Ábhar a stiúradh chun léargais aleathnú agus chun spéis an phobail a chothú

Roghnaíonn muid agus ceannaíonn muid leabhair agus go leor acmhainní eile i ngach cineál formáide chun freastal ar riachtanais úsáideoirí leabharlainne, agus muid ag freagairt d’éilimh agus ag freastal ar go leor riachtanas éagsúil. Oibríonn muid chun bailiúcháin inbhuanaithe a sholáthar atá stiúrtha ag custaiméirí, agus úsáideann muid na meáin dhigiteacha chun deis a thabhairt dóibh siúd nach féidir leo prionta caighdeánach a léamh agus nach raibh in ann riamh úsáid iomlán a bhaint as leabharlanna, nó dóibh siúd nach é prionta an bealach is mó ina bhfaigheann siad rochtain ar eolas. Tacaíonn ár gcuid bailiúchán le caithimh aimsire, fóillíocht, foghlaim, gnó, eolas agus foghlaim fad saoil. Leis an aistriú digiteach tá an leabharlann ar fáil i ngach póca cheana, rud a léiríonn luas an athraithe i dtreo nasc agus idirghníomhú soghluaiste, de réir mar aúsáideann agus a chruthaíonn custaiméirí ábhar digiteach. Freisin cruthaíonn muid ábhar nua, agus muid ag baint úsáid as ár mbailiúchán agus ag obair chun beocht a chur iontu agus rochtain orthu a fheabhsú do gach léitheoir.

Gníomhartha

 • Déanfaidh muid bailiúcháin reatha, idir bailiúcháin i bprionta agus ar líne, a bhainistiú agus a choimeád agus cuirfidh muid leo, agus forbróidh muid bailiúcháin nua.
 • Aimseoidh muid teicneolaíochtaí agus ábhar nua i bhformáidí nua chun freastal ar riachtanais lucht spéise chomh mór agus is féidir.
 • Forbróidh muid an raon acmhainní agus seirbhísí a bheidh ar fáil ar líne d’úsáideoirí leabharlainne sna leabharlanna agus ó chian, 24/7. Méadóidh muid úsáid na n-acmhainní agus na seirbhísí sin ó chian agus sna brainsí i gcomhair oibre, caithimh aimsire, foghlama agus cruthaitheachta.
 • Cuirfidh muid chun cinn rochtain ar agus úsáid an raoin is leithne agus is féidir de bhailiúcháin agus d’acmhainní digiteacha leabharlainne agus cartlainne go háitiúil agus ar líne.

Téama
Ár mBaile Átha Cliath
Tionchar Beartaithe
Oidhreacht, stair agus cultúr uathúil Bhaile Átha Cliath a cheiliúradh

Soláthraíonn muid raon de sheirbhísí agus tionscnaimh a bhaineann le Baile Átha Cliath go huathúil. Oibríonn muid chun tacú le fís Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go mbeidh Baile Átha Cliath ‘an áit is fearr le bheith inti, le cónaí inti, le bheith ag obair inti, le gnó a dhéanamh inti agus le taitneamh a bhaint aisti. Cathair nach bhfuil gann ar aon ní mar go bhfuil sí cairdiúil, forásach, éagsúil agus seoigh’.

Déanann muid sin trí sheirbhísí a fhorbairt a fhreagraíonn do choinníollacha na cathrach agus do riachtanais ár gcuid saoránach chomh maith le Baile Átha Cliath a chur i láthair mar Chathair nuálach agus chruthaitheach ag a bhfuil cultúr saibhir. Leagfaidh muid luach ar an nGaeilge agus cuirfidh muid chun cinn í. Tá muid bródúil as ár gCathair agus is mian linn leanúint ar aghaidh ag ceiliúradh agus ag roinnt scéalta uathúla Bhaile Átha Cliath agus ag smaoineamh as an nua chun go mbeidh taithí spéisiúil ag ár gcuid úsáideoirí leabharlainne.

Gníomhartha

 • Leanfaidh muid orainn ag caomhnú, ag roinnt agus ag cur chun cinn thaifead oidhreacht Bhaile Átha Cliath agus na hÉireann, ceadóidh muid taighde stairiúil agus cuirfidh muid le feasacht faoin Leabharlann agus faoin gCartlann mar chuimhne na Cathrach.
 • Oibríonn muid chun cultúr agus stádas liteartha uathúil Bhaile Átha Cliath a cheiliúradh tríd an bhfocal scríofa agus labhartha agus déanfaidh muid sáriarracht tacú leis an gcruthaitheacht agus leis an inbhuanaitheacht ó scríbhneoir go léitheoir, ag cur le hainmniú na cathrach mar Chathair Litríochta UNESCO.
 • Stiúrfaidh muid agus cuirfidh muid le tionscadail chomhoibritheacha i mBaile Átha Cliath agus ar fud an domhain i measc na mball de Líonra Cathracha Cruthaitheacha UNESCO agus oibreoidh muid chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe UNESCO a bhaint amach agus gníomhaíochtaí á bpleanáil againn.
 • Tacóidh muid le seasamh Bhaile Átha Cliath mar chathair foghlama agus nuálach trí rannpháirtíocht fad saoil a thairiscint d’fhoghlaimeoirí i ngníomhaíochtaí foghlama neamhfhoirmiúla agus foirmiúla agus cuirfidh muid acmhainní, éascú foirne agus cúnamh ar fáil ó chomhpháirtithe seachtracha chun cabhrú le húsáideoirí leabharlainne a gcuid spriocanna foghlama a bhaint amach.

Téama
Tá ár gcuid leabharlann ina náiteanna pobail iontaofa agus gníomhacha
Tionchar Beartaithe
Acmhainn a aithint agus an méid agus is féidir a mhéadú mar acmhainn chultúrtha i bpobail áitiúla

Is tábhachtaí fós ról ár gcuid leabharlann mar áiteanna cultúrtha ina dtáirgtear spás cultúrtha poiblí atá oscailte, neamhthráchtála agus nach bhfuil máistriúil i dtimpeallacht uirbeach na príomhchathrach atá ag éirí níos príobháidithe i gcónaí. Mol cultúrtha é gach leabharlann ina gcaitheann úsáideoirí ama agus ina mbaineann siad taitneamh as seirbhísí éagsúla na leabharlainne chomh maith le leabhair agus ábhair eile a thógáil ar iasacht. Do go leor daoine tá leabharlanna ina “seomra suí sa chathair" anois, chomh maith le háit chun foghlaim fhéintreoraithe a dhéanamh. Oibreoidh muid chun ár gcuid spás a ghníomhachtú le cláir, imeachtaí agus seirbhísí nuálacha a spreagann foghlaim agus rannpháirtíocht, a spreagann daoine chun leabharlanna a úsáid ar go leor bealaí éagsúla agus ag céimeanna éagsúla den saol. Féachfaidh muid chuig réimse rannpháirtíochta agus idirghníomhaíochtaí cultúrtha a thairiscint chun daoine a cheangal le domhan an eolais agus na smaointe. I measc na ngníomhaíochtaí cultúrtha a tharlaíonn inár gcuid leabharlann tá ceol beo, filíocht, ealaíon, rince, amharclannaíocht, taispeántais, scríbhneoireacht agus go leor eile. Téama láidir bunúsach inár gcuid clár go léir ná léitheoirí agus cultúr léitheoireachta a fhorbairt agus a spreagadh. Scrúdóidh muid an t-iliomad bealaí leis an gceangal a leathnú idir léitheoirí agus leabhair agus idir údair agus léitheoirí.

Gníomhartha

 • Déanfaidh muid comhordú ar fhéilire bhliantúil d’imeachtaí cultúrtha agus de chláir foghlama, áiteanna inar féidir le saoránaigh forbairt agus teacht i mbláth trí thaithí roinnte. Cuirfidh ár n-imeachtaí leabharlainne le tionscnaimh leabharlainne náisiúnta mar shampla trí:
  • Éire Shláintiúil @ Do Leabharlann
  • Right to Read
  • Cúrsaí Oibre @ Do Leabharlann
 • Cuirfidh muid cláir agus féilte i láthair ina ndéanfar machnamh ar na Deich mBliana de Chuimhneacháin.
 • Déanfaidh muid cinnte go mbeidh deis ag gach páiste bheith ina léitheoir agus go mbeidh gach páiste in ann bheith ina mball de leabharlann. Déanfaidh muid sin trí straitéis seirbhísí leanaí a fhorbairt le linn shaolré an phlean seo. Is mian linn go mbeadh gach páiste in ann, ó am breithe, taithí a fháil ar dhraíocht na léitheoireachta agus na fionnachtana a bhíonn ar fáil i leabharlanna. Tacóidh muid le teaghlaigh iomlána lena dturas litearthachta agus léitheoireachta.
 • Tacóidh muid le tionscnaimh agus cláir áitiúla agus féachfaidh muid chun bheith freagrach do leasanna agus dheiseanna áitiúla, agus muid ag comhoibriú le heagraíochtaí agus pobail áitiúla.
 • Déanfaidh muid athbhreithniú ar uaireanta oscailte inár gcuid leabharlann d’fhonn uaireanta poiblí a bharrfheabhsú ar aon dul le hacmhainní agus leis an éileamh áitiúil.

Téama
Ár nDaoine
Tionchar Beartaithe
Acmhainn foirne a fhorbairt ionas go gcoimeádtar agus go saibhrítear ár líonra leabharlann

Baineann leabharlanna le daoine, na daoine a úsáideann iad agus na daoine atá ag obair iontu. Insíonn ár gcuid úsáideoirí Leabharlainne dúinn go bhfuil cabhair agus saineolas ár bhfoirne ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí dá sásamh leis an tseirbhís. Déanfaidh muid cinnte go mbeidh foireann fháilteach, dhea-oilte, iontaofa, solúbtha ag obair i leabharlanna a bheidh in ann freagairt do riachtanais athraitheacha saoránach. Déanfaidh muid sin trí thimpeallacht thacúil a chur ar fáil do bhaill foirne a spreagann cruthaitheacht agus nuálaíocht inár gcuid foirne.

Braitheann rath ár seirbhíse ar fhoireann a bheith againn ag a bhfuil meon an- dearfach, foireann a oibríonn taobh leis an gcustaiméir agus a chuireann fáilte roimh an athrú. Teastaíonn raon fairsing eolais agus scileanna i leabharlanna an lae inniu: taithí agus eolas an leabharlannaí ghairmiúil, saineolas ar theicneolaíocht dhigiteach agus teicneolaíocht na faisnéise, scileanna teagaisc, agus eolas agus taithí maidir le rannpháirteachas agus forbairt an phobail.

Is mian linn go léireodh ár bhfoireann comhdhéanamh na bpobal a bhfuil siad ag freastal orthu, go mbeidís cumasach go hidirchultúrtha agus go n-úsáidfidís a gcuid scileanna, buanna agus réimsí spéise ar mhaithe le leas custaiméirí agus pobal. Tuigeann muid go bhfuil sé ríthábhachtach go gcuirfí deiseanna forbartha gairme ar fáil chun a chinntiú go bhfásann agus go bhforbraíonn baill foirne go gairmiúil.

Gníomhartha

 • Oibreoidh muid chun maoiniú a fháil le baill foirne a earcú ionas go gcoimeádfaidh muid an líon foirne is gá chun seirbhísí leabharlainne a sholáthar, agus earcóidh muid baill foirne ag a bhfuil raon leathan scileanna láidre agus meon an-dearfach a chuireann fáilte roimh an athrú.
 • Cothóidh muid cultúr foghlama d’fheabhsú an duine aonair agus na heagraíochta agus cuirfidh muid deiseanna forbartha leanúnaí ar fáil do bhaill foirne le linn a ngairme. Go háirithe déanfaidh muid cinnte go mbeidh an tacaíocht agus an oiliúint ag baill foirne a theastaíonn chun teicneolaíochtaí digiteacha agus acmhainní ar líne a úsáid.
 • Forbróidh muid pleanáil fórsa oibre agus bainistíocht tallainne chun déanamh cinnte go mbeidh na daoine is fearr againn le go n-éireoidh linn, agus béim faoi leith curtha ar cheannaireacht a fhorbairt ag gach leibhéal san eagraíocht chun muinín foirne a fhorbairt ionas go mothóidh siad go gcuirtear muinín iontu maidir le hathrú a stiúradh.

Téama
Ár gcairde agus ár gcomhpháirtithe
Tionchar Beartaithe
Ár gcomhpháirtíocht agus ár n-obair chomhoibritheach le heagraíochtaí agus le tionscnaimh a chomhdhlúthú

Comhlíonfaidh muid ár bhfís agus muid tiomanta do chomhar agus comhoibriú. Forbróidh muid comhpháirtíochtaí ar fud earnálacha agus gníomhaireachtaí, agus muid ag iarraidh ar dhaoine eile ag a bhfuil mianta agus spriocanna cosúla tionchar éifeachtach ár seirbhísí a leathnú. Oibreoidh muid chun bheith inár gcomhpháirtithe fiúntacha agus saineolacha thar raon iarrachtaí roinnte, agus é ar eolas againn gur féidir linn níos mó a bhaint amach in éineacht le daoine eile ná inár n-aonar. Agus na caidrimh agus na líonraí sin á gcothú againn gheobhaidh muid tionchar chun níos mó a sholáthar ná mar a d’fhéadfadh muid asainn féin, chomh maith le rochtain ar smaointe a chuireann lenár saineolas. Forbróidh muid comhpháirtíochtaí leis an gComhairle Cathrach, leis an bpobal níos leithne, agus le gníomhaireachtaí thar líonraí réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta ionas go gcomhoibreoidh muid ar thionscnaimh chultúrtha agus go n-oibreoidh muid as lámh a chéile le saoránaigh chun saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch na cathrach a fheabhsú.

Gníomhartha

 • Oibreoidh muid i gcomhpháirt le heagraíochtaí ar bhealach straitéiseach agus inbhuanaithe chun beartais agus cláir náisiúnta a sholáthar de réir caighdeáin aird agus ár saineolas áitiúil féin á úsáid againn.
 • Oibreoidh muid le raon comhghleacaithe agus comhpháirtithe chun déanamh cinnte go mbainfear dea-chleachtas amach i ngach réimse agus go bhfreastalóidh siad ar ionchais mhéadaitheacha ár gcuid úsáideoirí maidir le tionscadail leabharlainne nua Chathair Bhaile Átha Cliath, an Leabharlann Cathrach nua san áireamh.
 • Spreagfaidh muid pobail chun a n-acmhainn chruthaitheach a chomhlíonadh tríd an gclár Éire Ildánach agus muid ag cinntiú gur ionaid chultúrtha ghníomhacha iad ár gcuid leabharlann, a bhfuil cumas uathúil acu forbairtí cultúrtha agus imeachtaí a thairiscint a bhfuil níos mó i gceist leo ná díreach an gnáthléitheoireacht leabhar le húdair.
 • Leanfaidh muid orainn ag tacú leis an gCóras Bainistíochta Leabharlainne (CBL) náisiúnta ar bhonn gníomhaireachta.
 • Leanfaidh muid orainn ag obair i gcomhpháirtíocht áitiúil, náisiúnta agus Idirnáisiúnta chun cláir a chur ar fáil lena n-áirítear cláir Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO, Éire Shláintiúil @ do Leabharlann, Cúrsaí Oibre @ do Leabharlann agus Right to Read